Het is maar een weet

Voorkant van het Burgerlijk wetboek, zoals uitgegeven door Kluwer

Verspreid over de wet staan wat verplichtingen. Niet ieder bestuur kent ze, laat staan dat het ze nakomt. Een kort overzicht met betrekking tot het jaarverslag.

Wist u dat de wet stelt dat u binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar verantwoording moet afleggen?

Wist u dat u verplicht bent, een balans, een staat van baten en lasten en een toelichting daarop, te presenteren?

(Burgerlijk wetboek, boek 2 Rechtspersonen (BW2), artikel 10 lid 2 en artikel 48 lid 1)

Wist u ook dat bij een vereniging alle bestuursleden deze stukken moeten ondertekenen - en dat wanneer iemand dit niet doet, u moet aangegeven waarom niet?

(BW2 artikel 48 lid 1)

En tenslotte: wist u dat u de ondertekende stukken zelf (en niet een scan ervan) zeven jaren moet bewaren?

(BW2 artikel 10 leden 3 en 4)

U kunt de wettekst vinden op Internet: www.wetten.nl.

Deze site gebruikt cookies om webshopdiensten en uw gebruikerservaring te verbeteren.

Zie meer: Privacy (Klik op button > Accepteer om dit scherm niet meer te laten verschijnen)