"It's immoral to let suckers keep their money"

"It's immoral to let suckers keep their money"

De WBTR als melkkoe

Inhoud

 • Wat gebeurt er?
 • Wat kunt u doen?
 • Wat houdt de WBTR in?
 • Laat u niet opjagen
 • Meer
 • Wetten op Internet

.

Wat gebeurt er?

Op 1 juli aanstaande wordt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) van kracht. Het wetsontwerp is afgelopen oktober door de Eerste Kamer goedgekeurd.

De WBTR geldt voor alle 3 à 400.000 stichtingen en verenigingen in Nederland - ook voor de uwe. Eng, hè?

Dus zijn er mensen en organisaties die hier kansen zien om geld te verdienen. Wat praten zij u aan en hoe helpen ze u?

.

U hoort:

- de WBTR gaat op 1 juli 2021 in - "Dán al?" denkt u

- de WBTR is ingewikkeld - "Help!" denkt u

- de aansprakelijkheid van bestuursleden wordt strakker geregeld - "O jee," denkt u

- u moet de statuten van uw organisatie aanpassen - "Ook dat nog," denkt u.

.

En men biedt u zaken aan als een checklist van dingen die u in uw bestuur moet bespreken, webinars, gesprekken met deskundigen, modelstatuten enz. Eén ding is zeker: het kost uw bestuur tijd en zo kost het uw organisatie waarschijnlijk geld.

Daar zit de kans voor deze adviseurs: het is úw tijd maar niet uw geld. En andermans geld uitgeven is gemakkelijker dan eigen geld uitgeven.

.

Nou gun ik iedere ondernemer zijn omzet, maar u moet geen adviseur inschakelen als het niet nodig is.

.

Wat kunt u doen?

De wereld verandert en daar moet uw bestuur op inspelen. Voor deze nieuwe wet zou ik zeggen:

.

-oriënteert u zich eens op de wet. Hij is gemakkelijker leesbaar dan u denkt en het grootste deel is niet op uw organisatie van toepassing. Anders zijn er nog mijn blog-posts van december 2020 en februari en maart 2021.

-het aansprakelijkheidsrisico betreft schulden na faillissement, door onbehoorlijk bestuur of beide. Staat er genoeg geld op de bankrekening en komt er genoeg binnen dan dreigt er geen faillissement. Doet uw bestuur geen gekke dingen en houdt het zich aan de wet dan is er geen sprake van onbehoorlijk bestuur.

-zit u nog steeds met vragen, gaat u dan eens in uw netwerk op zoek naar iemand die u houvast kan geven. Daarna pas, bijvoorbeeld als u een Raad van commissarissen heeft, of dochterondernemingen, is er reden om eens serieus met een deskundige te praten.

.

Wat houdt de WBTR in?

De WBTR gaat over het bestuur en het toezicht op het bestuur van rechtspersonen en regelt nog een paar details:

.

Goed bestuur - een paar zaken worden expliciet gemaakt:

- bestuursleden dienen het belang van hun organisatie

- bij tegenstrijdig belang verlaten zij de kamer

- meervoudig stemrecht mag niet overheersen (zie blogpost van februari) - zie overgangsbepalingen

- continuïteit: voor tijdelijke of permanente afwezigheid van bestuursleden moet iets geregeld worden (zie blogpost van maart) - zie overgangsbepalingen

.

Goed toezicht - mogelijkheden die al bestaan bij ondernemingen worden overgenomen:

- regels voor bevoegdheden van de Raad van commissarissen

- regels voor het vormen van een gedeeld bestuur met uitvoerende en toezichthoudende bestuursleden

- voor toezichthouders gelden overigens dezelfde regels als voor bestuursleden (zie hierboven)

.

Aansprakelijkheid - deze is grotendeels gelijkgetrokken met de aansprakelijkheid bij ondernemingen:

- voor alle stichtingen en verenigingen geldt nu dat bestuursleden bij faillissement hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden (was: alleen als de organisatie vennootschapsbelasting betaalde)

- voor bestuursleden van een stichting of vereniging die vennootschapsbelasting betaalt of die een jaarrekening moet produceren conform Titel 9 De jaarrekening en het bestuursverslag van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, is de wet iets strenger (was: alleen voor organisaties die vennootschapsbelasting betalen)

- hetzelfde geldt voor commissarissen; voor de zekerheid is expliciet vermeld dat artikel 9 (behoorlijke taakvervulling en verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken) ook voor hen geldt.

.

Enkele details

- als de statuten dat toestaan mogen bestuursleden en commissarissen voor hun werk betaald worden

- bestuursleden en commissarissen hebben (ook als zij geen lid van de vereniging zijn) in de algemene vergadering een 'raadgevende stem' - stemrecht is voorbehouden aan leden

- wanneer benoemingen plaatsvinden uit een bindende voordracht en er wordt slechts één persoon voorgedragen, dan is deze automatisch benoemd (tenzij men met 2/3 meerderheid de voordracht afwijst).

.

Overgangsbepalingen

- bij een belangenconflict tussen een bestuurder en de vereniging: in een lopend conflict kan de algemene vergadering de wijze waarop de vereniging in dit conflict is vertegenwoordigd, bevestigen (Art. XV lid 2, WBTR); voor komende dergelijke conflicten gelden eventuele statutaire artikelen niet meer maar geldt de WBTR (Art. XV lid 3, WBTR)

- wanneer de stichting of vereniging een Raad van commissarissen (of van toezicht) heeft dienen de statuten bij de eerste statutenwijziging in overeenstemming met de WBTR te worden gebracht (Art. XV lid 4, WBTR) - de wet stelt geen termijn

- wanneer in een bestuur iemand meer stemmen kan uitbrengen dan de anderen tezamen, vervalt dit recht na vijf jaar of, als dit eerder is: bij de eerste statutenwijziging (Art. XV lid 5, WBTR).

.

Laat u niet opjagen

Suggesties als dat u de statuten op korte termijn WBTR-proof moet maken, zijn bangmakerij. Hoed u dus voor adviseurs die uw stichting of vereniging (tegen betaling) begeleiden bij het WBTR-klaar maken van de statuten.

Het is een deftige vorm van 'winterklaar maken van de tuin' zoals Van Kooten en De Bie dat met hun karakters Jacobse & Van Es zo mooi brachten. ("O, o, o, mevrouwtje, ik zie het al: Scheurgras!" en dan een verhaal dat ze "neutronenkorrels" strooien. Te bekijken op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=I-OQzpH9Apc)

De minister heeft in zijn memorie van toelichting dan ook met zoveel woorden gezegd dat het NIET de bedoeling is dat alle stichtingen en verenigingen op korte termijn hun statuten gaan aanpassen. Wanneer een stichting of vereniging uit eigen beweging haar statuten wil wijzigen, dan pas moet zij in de statuten in lijn brengen met de WBTR.

Trouwens, als alle geraakte rechtspersonen voor 1 juli hun statuten moeten hebben aangepast loopt het hele notariaat vast.

.

Meer

 • Mocht u met een vraag zitten over of iets in uw vereniging of stichting wel kan of mag, legt u deze dan aan mij voor via mijn vraagbaak (vraagbaak@karelvanzanten.nl). Het kost u niets en ik reageer meestal nog dezelfde dag.
  Mensen die u voorgingen voelden zich geholpen, te oordelen aan hun reacties.

  Waarom ik het gratis doe? Zo hoor ik van kwesties die buiten mijn eigen kringetje spelen dus het verbreedt mijn kijk op de wereld. Bovendien stimuleert het me om me te verdiepen in wetsartikelen die ik anders nooit zou lezen en problemen waar ik anders nooit over zou nadenken, dus het verdiept mijn kennis.

 • Wilt u zich breder oriënteren dan beveel ik enkele boekjes aan die ik voor leden en bestuursleden heb geschreven.

  - Het oudste en breedste is Het besturen van stichtingen en verenigingen.

  - Special voor leden schreef ik het Ledenzakboekje en aansluitend de Checklist voor bestuursleden van verenigingen. Deze gaan over rechten (van leden) en plichten (van een bestuur jegens de leden).

  Naar aanleiding van de WBTR ga ik de Checklist aanpassen. (Dit is nog niet gebeurd.)

  - Tenslotte is er Succesvol vergaderen: Alles tijdig en zorgvuldig afhandelen. Dit gaat helemaal over het leiden van een vergadering.

  Deze boekjes zijn verkrijgbaar bij mijn webwinkel en via Bol.com.

.

Wetten op internet

U kunt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) hier vinden:

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20200128/gewijzigd_voorstel_van_wet_3.

Het heet daar een wetsvoorstel maar dit voorstel is goedgekeurd door de 1e Kamer dus dit is de wet. Hij wordt op 1 juli 2021 van kracht.

Het huidige Boek 2 van het Burgerlijk wetboek (BW2) vindt u hier: https://wetten.overheid.nl/BWBR0003045.

.

Over dit blog

Elke maand e-mail ik aan belangstellenden een artikel over een actueel of interessant onderwerp uit de wereld van stichtingen en verenigingen. Daarna plaats ik dit artikel in dit blog.

Wilt u ook zo'n e-mail van mij krijgen, geeft u dan hier uw e-mailadres op: http://eepurl.com/bWYA1b. Dit is een adres van MailChimp. Ik vraag enkel om uw e-mailadres en u kunt uw e-mailadres altijd met één klik weer uit mijn lijst verwijderen.

Deze site gebruikt cookies om webshopdiensten en uw gebruikerservaring te verbeteren.

Zie meer: Privacy (Klik op button > Accepteer om dit scherm niet meer te laten verschijnen)