Tijd om af te treden?

Aftreden na 6 jaar in functie

President Obama bedankt zijn aftredende minister van Justitie, Eric Holder, 2014.

.

Wanneer is het tijd om af te treden als bestuurslid? U zelf en uw mede-bestuursleden? Leg dit vast in een rooster van aftreden zodra u deze datums heeft.

Hoe borgt u dat dit ook gebeurt? Door het rooster van aftreden op de agenda te zetten van elke ledenvergadering waar bestuursleden benoemd worden.

Hieronder ga ik er dieper op in.

.

Waarom zou u eigenlijk aftreden?

Er zijn verschillende redenen om af te treden. Ik noem de volgende:

 1. Uw inzet loopt terug. U bent al jaren bestuurslid en vindt dat een ander het stokje maar eens van u moet overnemen. U heeft geen zin in een burn-out, toch?

 2. U dreigt onvervangbaar te worden. Met uw routine en uw netwerk regelt u van alles, maar als u te goed wordt durft niemand uw functie van u over te nemen. U vindt geen opvolger en u blijft aan tot u erbij neervalt.

 3. Uw denkbeelden en ideeën worden oud. U pakt zaken aan op een manier die werkt en als er iets langskomt dat u kent pakt u het op dezelfde manier aan. Zo is toch goed genoeg? Andere mensen hebben andere ideeën. Het is goed voor uw organisatie als het bestuur een brede blik heeft en houdt.

 4. Macht corrumpeert. Zeker in organisaties waar de belangen groot zijn, proberen belanghebbenden u voor hun kar te spannen. Uw risico is dat u met pek en veren de organisatie uit wordt gezet. Door te rouleren beperkt u dit risico. Het is ook beter voor de reputatie van uw organisatie.

Dit zijn overwegingen van alle tijden. Daarom hebben veel organisaties er regels voor. Regels met de bedoeling om zowel de organisatie als de bestuursleden te beschermen.
U vindt ze terug in statuten en reglementen. Hieronder citaten uit enkele statuten:

 • "Jaarlijks treedt een bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar." (Alumnivereniging Bekader)

 • "De leden van het Bestuur hebben zitting voor de termijn van drie jaren en zijn eenmaal herkiesbaar; daarna kan hun zittingsperiode nog tweemaal met één jaar verlengd worden door de Algemene Ledenvergadering." (Beroepsvereniging IPMA-NL)

 • "(...) bestuursleden hebben zitting voor ten hoogste drie jaren. Zij zijn herbenoembaar. Het algemeen bestuur maakt een rooster van aftreden op." (Ondernemersvereniging Goor Collectief)

Twee van deze voorbeelden noemen het rooster van aftreden.

.

Effecten van een rooster van aftreden

Een rooster van aftreden heeft verschillende effecten:

 1. Het brengt rust in het bestuur. Bestuursleden weten tot wanneer zij in functie zijn. Ze hoeven niet te dubben of zij nu, volgende maand, of komende ledenvergadering willen aftreden. De datum ') staat vast en dan is het gemakkelijk om daarnaartoe te leven. 

 2. Het maakt duidelijk dat het bestuurslidmaatschap eindig is. Dit verlaagt de drempel om toe te treden tot het bestuur. Het wordt gemakkelijker om kandidaten voor het bestuur, opvolgers, te vinden.

 3. Het stimuleert het bestuur om voortdurend reclame te maken voor het bestuurswerk en om mensen te interesseren in een bestuursfunctie. Dit verkleint de afstand tussen leden en bestuursleden.

 4. Het brengt continuïteit in het bestuur. Dankzij een rooster van aftreden zwaaien niet alle bestuursleden tegelijk af. Altijd ") blijven er een of meer aan en zij dragen hun dossierkennis over aan de opvolgers van de afgetredenen.

.

Hoe houdt u er de hand aan?

Papier is geduldig. Het is gemakkelijk om een rooster van aftreden op te stellen. De secretaris archiveert het en dat is dat. Vervolgens wordt het vergeten en gedraagt men zich alsof er nooit zo'n rooster is geweest... met alle nadelen van dien.

Een eenvoudige manier om het rooster van aftreden levend te houden, is om het op de agenda van elke ledenvergadering te zetten waar bestuursleden worden benoemd. Praktisch gesproken: op de agenda van elke jaarvergadering.

Het verschijnt dan automatisch in het verslag van zo'n vergadering. Omdat de agenda's van ledenvergaderingen vaak worden opgesteld naar het voorbeeld van de vorige, staat het zonder erover na te denken weer op de agenda van de volgende ledenvergadering.

Het aardige van deze aanpak is dat u hem kunt toepassen, ook als er in de statuten van uw organisatie niets wordt gezegd over zittingsduur, herbenoembaarheid en rooster van aftreden.

Disclaimer
Een rooster van aftreden is geen keurslijf. Ieder bestuurslid kan nog steeds op ieder moment zijn functie neerleggen. Of hij nou "aan de beurt is" of niet. En de algemene vergadering kan nog steeds ieder bestuurslid ontslaan.

_______________
') datum - Ik schrijf "datum" maar het kan ook een bepaalde gelegenheid zijn, bijvoorbeeld een ledenvergadering.

") altijd - Een crisis waarin het hele bestuur wordt weggestuurd of aftreedt, kan zich altijd voordoen - daar is een rooster van aftreden niet tegen opgewassen.

Deze site gebruikt cookies om webshopdiensten en uw gebruikerservaring te verbeteren.

Zie meer: Privacy (Klik op button > Accepteer om dit scherm niet meer te laten verschijnen)