Wat kunnen we leren van het conflict Volt - Gündogan?

De kwestie-Gündogan


De kwestie-Gündogan bevat lessen voor ieder lid van een vereniging. De kwestie draait om:
1. hoe de Tweede Kamerfractie van Volt van haar lid mw. Gündogan afkomt en
2. hoe de politieke partij Volt van haar lid mw. Gündogan afkomt.

Zo te zien kiezen zij voor verschillende wegen.
.

Eerst de fractie

Welke regels gelden er voor fracties? Staan zij boven de wet? Blijkbaar niet: de Volt-fractie heeft mw. Gündogan geprobeerd te lozen maar is op formele gronden teruggefloten door de rechter.
.

Wat is een fractie?

De fractie is de werkgever van het fractiepersoneel. Dus is de fractie een rechtspersoon.

De wet kent een beperkt aantal rechtsvormen: vereniging, coöperatie, vennootschap (nv, bv) en stichting. Alleen de rechtsvorm Vereniging komt in aanmerking. Dus geldt voor een fractie het verenigingenrecht.

  Een fractie is een vereniging van kamerleden (of raadsleden of statenleden). 

In het geval van mw. Gündogan is art. 35, 2BW ') van toepassing: dit gaat over het einde van het lidmaatschap.
.
De wet noemt vier manieren waarop het lidmaatschap kan eindigen: 1) overlijden, 2) zelf opzeggen, 3) opzegging door de vereniging, en 4) ontzetting uit het lidmaatschap. Alleen 3) en 4) zijn relevant.
.

Ontzetting

Hoe heftig het conflict tussen mw. Gündogan en de rest van de fractie ook is, ontzetting komt niet in aanmerking. De wet zegt daarover namelijk:
.
"Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt."
(art. 35 lid 3, 2BW)
.
Tot de fractie naar buiten kwam met de eerste poging om mw. Gündogan eruit te zetten, heeft de buitenwacht niet gemerkt dat zij de Volt-fractie benadeelde. Zij deed haar parlementaire werk als al die andere parlementariërs. Zij was daarin zelfs actiever dan de fractievoorzitter Laurens Dassen.
Natuurlijk kan men aanvoeren dat haar gedrag de effectiviteit en productiviteit van het fractiepersoneel aantastte, maar om dan te zeggen dat zij de fractie op onredelijke wijze benadeelde - dat lijkt me geen houdbare stelling.
.

Opzegging

Wat haar verweten werd was vooral haar gedrag tegenover personeel van de fractie. De wet zegt daarover:
.
"Een rechtspersoon en degenen die krachtens de wet en de statuten bij zijn organisatie zijn betrokken, moeten zich als zodanig jegens elkander gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd."
(art. 8 lid 2, 2BW)
.
Op dit punt kan de fractie + personeel mw. Gündogan zo te lezen voldoende verwijten maken.

Voor dit geval is er dan mogelijkheid 3) om het lidmaatshap te beëindigen. Dit is een administratieve maatregel. Ik schreef erover in mijn eerste blog-artikel, Spookleden. De wet zegt hierover:
.
"De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen in de gevallen in de statuten genoemd, voorts wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Tenzij de statuten dit aan een ander orgaan opdragen, geschiedt de opzegging door het bestuur."
(art. 35 lid 2, 2BW)
.
Het 'bestuur' van de fractie kan haar lidmaatschap opzeggen - per direct, zonder poespas. De wet biedt geen beroepsmogelijkheid.

Er bestaat een fractiereglement. De fractie heeft zich bij het begin van de soap zelf niet aan dit reglement gehouden. Dit reglement staat opzegging blijkbaar in de weg. Daarom kreeg mw. Gündogan van de rechter gelijk.
Dus is de fractie bijeengekomen om met 2 stemmen tegen 1 het reglement zo aan te passen dat mw. Gündogan daarna keurig volgens de regels per direct uit de fractie gezet kan worden.
.

Dan de partij Volt

De fractievoorzitter is tevens voorzitter van het bestuur van de politieke partij Volt. Hij heeft aangekondigd dat het bestuur haar lidmaatschap wil beëindigen (tenzij ...).
.

Royement???

Men heeft het over 'royement'. 'Royeren' betekent niets meer dan 'beëindigen'. Daarmee weten we nog steeds niet of de vereniging haar lidmaatschap wil opzeggen, of haar uit het lidmaatschap wil ontzetten.
.

Toch ontzetting?

In fragmenten van zijn (Dassen) uitspraken hierover zag ik staan dat zij (Gündogan) de partij "op onredelijke wijze heeft benadeeld." Ik maak hieruit op dat het bestuur kiest voor ontzetting uit het lidmaatschap.
Ontzetting uit het lidmaatschap is een strafmaatregel. De wet dwingt de vereniging hierbij tot enige zorgvuldigheid:
.
"Tenzij de statuten dit aan een ander orgaan opdragen, geschiedt de ontzetting door het bestuur. Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Hem staat, behalve wanneer krachtens de statuten het besluit door de algemene vergadering is genomen, binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep op de algemene vergadering of een daartoe bij de statuten aangewezen orgaan of derde open. De statuten kunnen een andere regeling van het beroep bevatten, doch de termijn kan niet korter dan op één maand worden gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst."
(art. 35 lid 4, 2BW)
.
Wanneer het bestuur inderdaad kiest voor ontzetting uit het lidmaatschap volgt er automatisch een periode van schorsing. In die periode kan de partij nog het nodige vuurwerk van mw. Gündogan verwachten.
.
"Behoudens het in het volgende artikel bepaalde, hebben alle leden die niet geschorst zijn, toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder één stem; een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren."
(art. 38 lid 1, 2BW)
.
Kiest mw. Gündogan ervoor om in beroep te gaan bij de algemene vergadering dan kan het helemaal feest worden!
.
.

Beleefd aanbevelend

Mocht u in uw vereniging met een vergelijkbare situatie zitten en u komt er niet goed uit, vraagt u dan eens (gratis en vrijblijvend) advies via mijn vraagbaak. Een e-mail aan vraagbaak@karelvanzanten.nl is misschien het gemakkelijkste. Ik help u graag.
.

Dit blog

Ongeveer elke maand plaats ik een artikel op mijn blog dat voor leden of bestuursleden van stichtingen en verenigingen interessant kan zijn. Als u wil stuur ik u bij verschijnen de tekst ervan per e-mail toe. Geeft u dan alleen uw e-mailadres op via deze link: http://eepurl.com/bWYA1b. Deze wat vreemde URL is van het bedrijf MailChimp dat voor mij de e-mailings verstuurt. U kunt uw e-mailadres altijd met één klik op een link onderaan elke mailing weer uit mijn lijst verwijderen.
.
.

________________________
') De aangehaalde wetsartikelen komen uit Boek 2 Rechtspersonen van het Burgerlijk Wetboek, 2BW. U vindt het hier.

Deze site gebruikt cookies om webshopdiensten en uw gebruikerservaring te verbeteren.

Zie meer: Privacy (Klik op button > Accepteer om dit scherm niet meer te laten verschijnen)