Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e- mail - dat opdrachtgever of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Ondernemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op afstand producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten aan opdrachtgevers aanbiedt;
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan ondernemer de opdracht heeft gegeven om artikelen of diensten te leveren.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen ondernemer en opdrachtgever wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat opdrachtgever en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Ir. K.E. van Zanten, handelende onder de naam Karel van Zanten
Deldensestraat 128
7471KZ Goor
Telefoonnummer: 0547-273949 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
E-mailadres: info@karelvanzanten.nl
KvK-nummer: 56894147
Btw-identificatienummer: NL001111657B31

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en opdrachtgever.

Algemene (inkoop)voorwaarden van opdrachtgever zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, behalve wanneer opdrachtgever en ondernemer schriftelijk uitdrukkelijk iets anders zijn overeengekomen.

Artikel 4 - De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Ondernemer heeft altijd het recht om bestellingen te weigeren.
Indien opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ondernemer is bevestigd, kan opdrachtgever de overeenkomst ontbinden. 

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

Ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

Ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
het bezoekadres van de vestiging van ondernemer waar opdrachtgever met klachten terecht kan;

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 

de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; 

de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Als er sprake is van overmacht heeft ondernemer het recht om de afwikkeling van een bestelling eenzijdig uit te stellen of om de overeenkomst geheel te ontbinden. Hierbij wordt opdrachtgever schriftelijk op de hoogte gesteld en is ondernemer niet verplicht tot schadevergoeding. 


Artikel 5 - De prijs
Prijzen van artikelen van ondernemer zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
Ondernemer behoudt zich het recht voor om de prijzen van artikelen van ondernemer te wijzigen.

Artikel 6 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 

Een door ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die opdrachtgever op grond van de overeenkomst tegenover ondernemer kan doen gelden indien ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 

Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan opdrachtgever bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 7 - Levering en uitvoering
Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 

Als plaats van levering geldt het adres dat opdrachtgever aan ondernemer kenbaar heeft gemaakt. 

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt opdrachtgever hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. 

Na ontbinding conform het vorige lid zal ondernemer het bedrag dat opdrachtgever betaald heeft onverwijld terugbetalen.

De door ondernemer vermelde leverdata en -tijden zijn indicatief. Overschrijding ervan geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ondernemer tot het moment van bezorging aan opdrachtgever of een vooraf aangewezen en aan ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 


Artikel 8 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
Opdrachtgever kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

Opdrachtgever kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

opdrachtgever kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald 
tijdstip of in een bepaalde periode; 

- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; 

- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als ondernemer voor zichzelf heeft 
bedongen. 

Verlenging: 

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als opdrachtgever deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als opdrachtgever te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. 

Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:
Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag opdrachtgever na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.


Artikel 9 - Betaling
Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat opdrachtgever de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 

Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan opdrachtgever geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 

Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ondernemer te melden. 

Indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door ondernemer is gewezen op de te late betaling en ondernemer opdrachtgever een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14- dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. ondernemer kan ten voordele van opdrachtgever afwijken van genoemde bedragen en percentages.

De door ondernemer geleverde artikelen blijven zijn eigendom totdat alle vorderingen van ondernemer op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid
Bij de uitwisseling van gegevens via internet of langs andere wegen kunnen soms problemen optreden. Ondernemer is niet aansprakelijk voor deze problemen of voor leverings- en andere problemen die hiervan het gevolg zijn.
Het risico met betrekking tot de artikelen gaat over van ondernemer op opdrachtgever op het moment van levering.

Artikel 11 - Geschillen
Op de overeenkomsten tussen ondernemer en opdrachtgever is alleen het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan een bevoegde rechter in Almelo.

Blogs: Karel van Zanten

Bezoek onze blog

Deze site gebruikt cookies om webshopdiensten en uw gebruikerservaring te verbeteren.

Zie meer: Privacy (Klik op button > Accepteer om dit scherm niet meer te laten verschijnen)